Wykonujemy dokumentację projektową branży sanitarnej dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych w zakresie:

 • instalacji centralnego ogrzewania
 • instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacji sanitarnej
 • sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej
 • przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacyjnych
 • sieci i przyłączy c.o.
 • instalacji gazowych wewnętrznych, instalacji gazowych doziemnych zewnętrznych
 • sieci gazowych
 • instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • zagospodarowania wód opadowych
 • operatów wodnoprawnych
 • źródeł ciepła: kotłowni, węzłów
 • instalacji odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych, pomp ciepła, fotowoltaiki.

W za­kre­sie na­szych usług znaj­du­ją się tak­że:

 • In­wen­ta­ry­za­cje bu­dow­la­ne i in­sta­la­cyj­ne.
 • Do­radz­two ener­ge­tycz­ne i tech­nicz­ne w za­kre­sie opty­ma­li­za­cji roz­wi­ązań pro­jek­to­wych, cer­ty­fi­ka­ty (świa­dec­twa) cha­rak­te­ry­sty­ki, au­dy­ty i ana­li­zy ener­ge­tycz­ne, kosz­to­ry­sy.
 • Programy funkcjonalno użytkowe (PFU).
 • Nad­zór au­tor­ski i in­we­stor­ski.

W za­kre­sie na­szych usług znaj­du­ją się tak­że:

 • In­wen­ta­ry­za­cje bu­dow­la­ne i in­sta­la­cyj­ne.
 • Do­radz­two ener­ge­tycz­ne i tech­nicz­ne w za­kre­sie opty­ma­li­za­cji roz­wi­ązań pro­jek­to­wych, cer­ty­fi­ka­ty (świa­dec­twa) cha­rak­te­ry­sty­ki, au­dy­ty i ana­li­zy ener­ge­tycz­ne, kosz­to­ry­sy.
 • Programy funkcjonalno użytkowe (PFU).
Nad­zór au­tor­ski i in­we­stor­ski.
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE:

kompletny projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, ogrzewanie, gaz) dla budynku jednorodzinnego od 1500 zł + VAT
kompletny projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym (wod-kan, ogrzewanie, gaz) + instalacje zewnętrzne na działce

kompletny projekt budowlany instalacji sanitarnych (wod-kan, ogrzewanie, gaz) w lokalu mieszkalnym
od 700 zł
świadectwo energetyczne budynku
od 300 zł

Podane ceny są cenami netto. Do podanych wyżej cen należy dodać podatek VAT

POZOSTAŁE OBIEKTY:

kompletny projekt budowlany węzła cieplnego – technologia z częścią elektryczną i uzgodnieniem  – od 2500 zł
kompletny projekt budowlany kotłowni  – od 2000 zł
kompletny projekt budowlany instalacji c.o. wod-kan, gazowej w budynku  – od 1000 zł dla każdej instalacji
kompletny projekt budowlany dużej instalacji kolektorów słonecznych – od 2500 zł
świadectwo energetyczne budynku od 500 zł
inwentaryzacje budowlane od 2 zł/m
Podane ceny są cenami netto. Do podanych wyżej cen należy dodać podatek VAT